festo

Electrically & Pneumatically Actuated Directional Control Valves

Get a Quote

Standards Based Directional Control Valves

 • Flow rate: 400 ... 6000 l/min
 • Voltage: 12, 24, 42, 48 V DC, 12, 24, 48, 110, 230 V AC
 • Connection: G1/8, G1/4, ISO1, G3/8, ISO2, G1/2, ISO3, G3/4, ISO4
 • Sub-base valve

J, JD, JMDDH, JMDH, JMEBDH, JMEBH, JMFDH, JMFH, JMN1DH, JMN1H, MD, MDH, MEBH, MFH, MFXMH, MGTBH, MGXDH, MGXIAH, MN1H, NVF3, VL, VSCS, VSNB, VSNC, VSVA

Universal Directional Control Valves

 • Flow rate 4 ... 7500 l/min
 • Voltage 12 ... 230 V DC, 12 ... 240 V AC
 • Port M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
 • Plug connection 6, 8 mm
 • Sub-base valve / in-line valve / semi in-line valve
A, BMCH, BMFH, C, CJ, CJM, CL, CM, CPE10, CPE14, CPE18, CPE24, J, JDH, JH, JMC, JMEBH, JMEH, JMF, JMFDH, JMFH, JMVH, LC, MC, MCH, MEBH, MEH, MF, MFH, MLC, MOCH, MOEBH, MOEH, MOFH, MVH, VL, VL/O, VMPA1, VMPA2, VUVB, VUVG, VUVS, VUWG, VUWS

Application-Specific Directional Control Valves

 • Flow rate 10 ... 1800 l/min
 • Voltage 5, 12, 24 V DC
 • Port M3, M5, M7, G1/8, G3/8
 • Plug connector 3, 4, 6 mm
 • Barbed connector PK3
 • Sub-base valve / in-line valve / semi in-line valve

CDVI5.0, J, JD, JMFH, MFH, MHA1, MHA2, MHA3, MHA4, MHE2, MHE3, MHE4, MHJ10, MHJ9, MHP1, MHP2, MHP3, MHP4, MLC, MUFH, VD, VL, VL/O, VLL, VOFA, VOFC, VOFD, VOVG

Get a Quote